زبان قرآن، همان زبان عربي است.
اين زبان داراي 28 حرف است.
اسامي اين حروف عبارت است از:


هر كدام از اين حروف، تلفظ ويژه اي دارد.
چنانچه به طور صحيح تلفظ شوند، شنونده مي تواند آنها را به خوبي تشخيص دهد.
در ميان اين حروف تعداد هفت حرف همواره درشت تلفظ مي شوند، و بيست و يك حرف ديگر نازك و رقيق.(1)
حروفي كه درشت تلفظ مي شوند عبارتند از:

حروفي كه نازك و كم حجم تفظ مي شوند عبارتند از:


توجه: دو حرف (راء) و (لام) گاهي شبيه به حروف درشت تلفظ مي شوند كه در درسهاي بعد با آن دو بيشتر آشنا مي شويد.
حروف الفباي عربي همانند حروف الفباي فارسي به كمك حركات و علامات به تلفظ در مي آيند.اما در زبان فارسي به علت آشنايي با كلمات، خواننده را از به كارگيري حركات و علامات، بي نياز مي سازد.

 


1- به خاطر سپردن اين حروف تنها كافي نيست و براي فراگيري آن بايد بسيار تمرين كرد.