فتحه نام يكي از حركات است.
اين حركت در قرآن به دو شكل كوتاه () و كشيده ( ) به كار مي رود.

تفاوت اين دو حركت، فقط در مقدار كشش آنها مي باشد.
در كلمات فوق، حرف اول فتحه كشيده و حرف دوم فتحه كوتاه دارد.
حروف زير را با توجه به درشتي و نازكي آنها بخوانيد.

حروف زير را با توجه به درشتي و نازكي آنها به دقت بخوانيد.

حروف كلمات زير را همانند مثال به صورت بخش، بخش بخوانيد.

كلمات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:(2)


1. گاهي الف بزرگ در فتحه كشيده به صورت الف كوچك بر روي حرف نمايان مي شود:

2. هر حرفي كه داراي يكي از دو حركت فتحه (كوتاه يا كشيده) باشد يك بخش كلمه را تشكيل مي دهد.


1- هر گاه حرف (راء) با يكي از دو حركت فتحه، همراه شود حرف (راء) درشت خوانده مي شود.
2- چنانچه روان خواني هر خط براي شما مقدور نمي‌باشد ، ابتدا هر خط را كامه خواني كنيد.
3- حرف كاف در پايان كلمات به اين شكل (ك) نوشته مي شود.
4- براي تمرين بيشتر مي‌توان چند خط را با يك نفس خواند.

 

تمرين:

1. حروفي كه در سوره فلق فتحه كوتاه و كشيده دارند، هر كدام را در ستون مربوط به خود بنويسيد.1. دقت داشته باشيد كه به همراه اين دو حركت تشديد به كار نرفته باشد.
2. در صورت فراواني حروف، براي هر ستون هشت حرف كافي است.

2. حروف زير را با توجه به درشتي و نازكي آنها به دقت بخوانيد:

3. كلمات و عبارات قرآني زير را به صورت بخش، بخش بخوانيد:


4. كلمات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد: