كسره نام يكي از حركات قرآني است.
اين حركت، همانند فتحه به دو شكل كوتاه () و كشيده ( ي - ) به كار مي رود.
كسره كوتاه مانند حركت حرف اول در اين كلمات:

كسره كشيده مانند حركت حرف اول در اين كلمات:

اگر بخواهيد صداي صحيح كسره كوتاه عربي را بياموزيد بهتر است صداي آن را از طريق كسره كشيده فرا گيريد. كافي است از كشيدگي صداي آن كمي بكاهيد.

به تلفظ حركات حرف اول اين دو كلمه دقت كنيد:

حروف زير را با توجه به درشتي و نازكي آنها بخواهيد:

حروف زير را به دقت بخوانيد:

حروف كلماتي قرآني زير را همانند مثال به صورت بخش، بخش بخوانيد.

كلمات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد.

1. هرگاه هاء آخر كلمه (ـه – ه) با حرف ياء (ي) همراه شود، صداي كسره آن كشيده مي شود.

2. هر حرفي كه داراي يك از دو حركت كسره (كوتاه يا كشيده) باشد يك بخش كلمه را تشكيل مي دهد.


1-  اين حرف ( ﺔ - ﺓ ) همانند ( ت )  تلفظ مي‌شود و نام تاء گرد است.

 

تمرين:

حروفي كه در سوره نصر فتحه و كسره (كوتاه و كشيده) دارند هر كدام را در ستون ويژه خود بنويسيد.

2. حروف زير را با توجه به درشتي و نازكي آنها بخوانيد.

3. كلمه و عبارات قرآني زير را به صورت بخش، بخش بخوانيد:

4. كلمات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد: