ضمه نام يكي از حركات قرآني است كه به دو شكل كوتاه () و كشيده (و ) به كار مي رود.
ضمه كوتاه مانند حركت حرف اول در اين كلمات:

ضمه كشيده مانند حركت حرف اول در اين كلمات:

صداي ضمه كوتاه همانند صداي ضمه كشيده است. با اين تفاوت كه ضمه كوتاه كمي كمتر كشيده مي شود.
به اين كلمات دقت كنيد:

حرف اول هر كلمه داراي ضمه كوتاه و حرف دوم آن داراي ضمه كشيده است. بايد دقت داشته باشيد كه حروف درشت با اين حركت نيز كمي درشت تر خوانده شوند.

حروف زير را با توجه به لهجه عربي بخوانيد:

حروف زير را بخوانيد.

كلمات زير را همانند مثال به صورت بخش، بخش بخوانيد:

كلمات و عبارات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

1. هر گاه هاء آخر كلمه (ـه – ه) با حرف واو كوچك (و) همراه شود. صداي ضمه آن كشيده مي شود.

2. هر گاه بر روي الف، در پايان كلمه، علامتي شبيه به يك دايره اي كوچك قرار گيرد، به معناي آن است كه آن الف هيچ گاه خوانده نمي شود.

3. هر حرفي كه داراي حركت ضمه (كوتاه يا كشيده) باشد يك بخش كلمه را تشكيل مي دهد.


1-  هر گاه ( راء ) با يكي از دو حركت ضمه ( كوتاه - كشيده ) همراه شود درشت خوانده مي‌شود.

 

تمرين:

1. حروفي را كه داراي فتحه، كسره و ضمه (كوتاه يا كشيده) مي باشند از سوره كافرون بيابيد و هر كدام را در ستون ويژه خود در جدول بنويسيد.

2. حروف زير را بخوانيد.

3. كلمات زير را به صوط بخش، بخش بخوانيد:

4. كلمات و عبارات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد: