سكون نام يكي از علائم قرآني است:
اين علامت به شكل حاء جيمي كوچكي است () كه بر روي حرف قرار مي گيرد.

حرفي كه داراي اين علامت است به تنهايي خوانده نمي شود و بايد به كمك حرف حركت دار قبل از خود خوانده شود.

 

حروف زير را با كمك حرف حركت دار قبل از آن با توجه به درشتي و نازكي آنها بخوانيد:

 

ابنداي صداي اين حروف قطع مي‌شود و سپس هنگام رها شدن صداي آن آشكار نمي‌شود . دقت كنيد .

 

 

صداي اين حروف قابليت امتداد دارد.

 

عبارات و كلمات زير را به صورت بخش، بخش بخوانيد:

 

كلمات و عبارت هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

 

حرفي كه داراي سكون است با حرف حركت دار قبل از خود، يك بخش كلمه را تشكيل مي دهد.

 

 


1-صداي حرفي را كه داراي علامت سكون است، مي توان به تنهايي به تلفظ درآورد، اما در اينجا مراد، كلمه خواني است و در اين صورت بين اجزاء كلمه انشقاق و جدايي صورت مي گيرد.

2 و 3 - هر گاه حرف (راء) داراي سكون باشد چنانچه قبل از آن يكي از دو حركت فتحه و يا ضمه باشد، حرف (راء) درشت خوانده مي شود. مانند:  مَرُيَم  -  اُنْظُرْ

تمرين:

1. كلمات و عبارات پنج خط صفحه قبل را همانند مثال، به صورت بخش، بخش بنويسيد.

خط 1:  .........................

خط 2:  ..................... ......................... ........................

خط 3:  ..................... ......................... ........................

خط 4:  ..................... ......................... ........................

خط 5:  ..................... ......................... ........................


2. كلمات و عبارات زير را همانند مثال به صورت بخش، بخش بخوانيد.

3. عبارات و آيات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

4. حروفي كه در آيات 1 تا 12 سوره بلد حركات كوتاه و كشيده دارند در ستون هاي اول تا ششم و حروفي كه سكون دارند با حرف حركت دار قبل از آن در ستون هفتم جدول بنويسيد.

حرف حركت دار قبل از سكون از اين پس با حرف سكون دار، فقط در ستون هفتم نوشته مي شود.