تشديد نام يكي ديگر از علائم قرآني است.
اين علامت به اين شكل () بر روي حروف قرار مي گيرد.
حرفي كه علامت تشديد دارد در حقيقت دو حرف است كه حرف اول آن داراي سكون و حرف دوم آن داراي يكي از حركات قرآني است.

حروف تشديد دار به تنهايي خوانده نمي شود و همانند حرف سكون دار به كمك حرف حركت دار قبل از خود به تلفظ در مي آيد.
در كلمات زير علامت تشديد را بر روي حرف تشديد دار قرار دهيد و آنها را با دقت بخوانيد.

حروف تشديد دار زير را با كمك حرف حركت دار قبل از آن بخوانيد:

در هنگام تلفظ اين حروف صداي وف  قطع مي‌شود. دقت كنيد :

در هنگام تلفظ اين حروف صداي وف  قطع نمي‌شود.دقت كنيد :

كلمات قرآني زير را به صورت بخش، بخش بخوانيد:

عبارات و آيات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد.

1. حروف تشديد دار، و حرف حركت دار قبل از آن، دو بخش كلمه را تشكيل مي دهند.

2. حرف تشديد دار و حرف حركت دار قبل از آن به هنگام تلفظ نبايد از يكديگر جدا خوانده شود.
3. حرفي كه تشديد دارد؛ دو حرف به حساب مي آيد حرف اول ساكن و حروف دوم متحرك مي باشد.
ضروري است هنگام خواندن حرف تشديد دار، اين دو حرف نيز از يكديگر جدا خوانده نشوند.


1- چنانچه دو حرف تشديددار، كنار هم قرار گيرند، با حرف حركت دار قبل از خود سه بخش كلمه را تشكيل مي دهند.

 

تمرين:

1. حروف خواسته شده در جدول را از سوره ماعون بيابيد و در ستون خود بنويسيد.

توجه:
حرف حركت دار قبل از تشديد از اين پس با حرف تشديد دار در ستون هشتم نوشته مي شود.

2. حروف زير را بخوانيد:

3. كلمات زير را به صورت بخش، بخش بخوانيد:

4. عبارات و آيات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:


1- حرف تشديد دار اول كلمه را بدون تشديد در ستون خود بنويسيد، تشديد در اول كلمه نقش تجويدي دارد و بعداً با آن آشنا مي شويد.

2-ستون تشديد دو بخشي است.