نام اين حرف ( ) الف وصل است.
جايگاه الف وصل فقط در اول كلمه مي باشد.

علامت الف وصل صاد كوچكي است كه بر روي آن قرار مي دهند.
چنانچه قبل از الف وصل يكي از حركات كوتاه قرار گيرد حركت كوتاه به حرف بعد از الف وصل كه داراي سكون و يا تشديد است متصل مي شود.
بنابراين هرگاه الف وصل در وسط جمله قرار گيرد تلفظ نمي شود.

اما چنانچه قبل از الف وصل يكي از حركات كشيده قرار گيرد حركت كشيده به حركت كوتاه خود تبديل مي شود و سپس به حرف بعد از الف وصل كه داراي سكون و يا تشديد است متصل مي شود.

 عبارات زير را به صورت بخش، بخش بخوانيد:

هر گاه قبل از لام لفظ جلاله «ﭐﷲ» و حركت فتحه يا ضمه باشد لام درشت خوانده مي‌شود.

 هر گاه قبل از لام لفظ جلاله «ﭐﷲ» و  حركت كسره باشد لام نازك خوانده مي‌شود.

آيات و عبارات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:


1-  دور حروفي كه خط كشيده شده است خوانده نمي شوند و بخش خواني آن همانند قبل اجراء مي شود.
2- بر روي حرف لام در كلمه «  ﭐﷲ» فتحه كوتاه قرار داده شده است و ليكن بايد آن را در همه جا با فتحه كشيده بخوانيد.
3- حرف (بِ) و حرف (فَ) به اين كلمات ( ﭐلّوَعيدِ -  ﭐرْهَبُونِ) اضافه شده است.
4- هرگاه قبل از لام لفظ جلاله (ﭐﷲ) و (ﭐللَّهُمَّ) فتحه و يا ضمه قرار گيرد لام لفظ جلاله درشت تلفظ مي شود.
5- اين عبارت به اين شكل بخش مي شود  أَﻳُّ (دو بخش) -  ﮩاَ ا اضَّالُّو (سه بخش) - نَ (يك بخش)

 

تمرين:

1. در عبارت و آيات زير دور حرفي كه خوانده نمي شود همانند مثال، خط بكشيد.

                    

آيات و عبارات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد: