به اين علامت ها () تنوين مي گويند.
تنوينها فقط با آخرين حرف كلمه همراه مي شوند.
هر يك از تنوين ها تركيبي از يك حركت كوتاه و يك نون سكون دار مي باشند و هر كدام از آنها به نامي شهرت يافته اند:

حروف زير را بخوانيد:

كلمات زير را با صورت بخش بخش بخوانيد:

عبارات و آيات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

1. حرف تنوين دار يك بخش كلمه را تشكيل مي دهد.

2. شكل تنوين ها گاهي به خاطر نكات تجويدي تغيير مي كند. و تا زماني كه با آن نكات آشنا نشده ايد به همانگونه كه فرا گرفته ايد بخوانيد.
الف) تنوين نصب و جر از اين حالت () به اين حالت () تغيير مي يابد.
ب) تنوين رفع از اين حالت () به اين حالت () تغيير مي يابد.
ج) تنوين نصب، جر و رفع در نزد حرف (باء) به اين شكل تغيير مي يابد. ()
3. هر گاه تنوين () به الف وصل برسد نون ساكن آن كسره كوتاه مي گيرد و سپس به حرف سكون دار و يا تشديد دار بعد از الف وصل متصل مي شود.


1- تنوين نصب معمولاً با حرف الف، به حرف مورد نظر اضافه مي شود مانند (بًا)

2- در چنين حالتي نون سكون دار تنوين، ميم ساكن خوانده مي شود.

3- هر تنويني كه باشد نون ساكن آن كسره مي گيرد و سپس متصل مي شود.

4-حروفي كه در ستون يكم تا ستون دهم اين جدول نوشته مي شوند يك بخشي. و حروفي كه در ستون يازدهم نوشته مي شوند دو بخشي هستند.

 

تمرين:

1. حروف خواسته شده در جدول را از سوره طارق بيابيد و هر كدام را در ستون خود بنويسيد.


1-حروفي كه در ستون يكم تا ستون دهم اين جدول نوشته مي شوند يك بخشي. و حروفي كه در ستون يازدهم نوشته مي شوند دو بخشي هستند.

2. حروف زير را بخوانيد:

3. كلمات قرآني زير را بخش بخش بخوانيد:

4. عبارات و آيات هر خط را با يك نفس به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

5. عبارات و آيات زير را با دقت بخوانيد:


1-حروفي كه در ستون يكم تا ستون دهم اين جدول نوشته مي شوند يك بخشي. و حروفي كه در ستون يازدهم نوشته مي شوند دو بخشي هستند.

            خط 1 (آيه 123 سوره شعراء)           خط 2 (آيه 105 سوره شعراء)            خط 3 (آيه 177 سوره اعراف)

            خط 4 (آيات 1 و 2 سوره اخلاص)      خط 5 (قسمتي از آيه 11 سوره جمعه)

            خط 6 (قسمتي از آيه 7 سوره مريم)       خط 7 (قسمتي از آيه 35 سوره نور)          خط 8 (قسمتي از آيه 35 سوره نور)

           خط 9 (قسمتي از آيات 33 و 34 سوره ق)                * در هنگام قرائت به اين كلمات بيشتر دقت كنيد.