در اين درس با دو حرف ناخوانا آشنا مي شويد.
گاهي در يك كلمه، دو حرف، در كنار يكديگر قرار مي گيرند كه داراي يك فتحه كشيده مي باشند. در چنين مواقعي فقط حرف اول را با فتحه كشيده خوانده مي شود؛ و حرف دوم (1) تلفظ نمي گردد.

حروف زير را بخوانيد:

كلمات و عبارات زير را به صورت بخش بخش بخوانيد:

كلمات و عبارات زير را به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

قرائت:
سوره شمس از ابتدا تا آخر و سوره ليل از ابتدا تا آيه 10

 


1- حرف دوم يكي از دو حرف (و – ي) مي باشد.

2- حرف (ياء) در آخر كلمه به صورت بزرگ، و در وسط به صورت (ياء) كوچك بدون نقطه نوشته شده است. مانند:  مُوسَيٰ - تَلَئٰهَا

3- دو سوره شمس و ليل در صفحه 595 قرآن به خط عثمان طه قرار دارد .