در اين درس با حروفي كه همراه حرف همزه نوشته مي شوند اما خوانده نمي شوند آشنا مي شويد.

1. حرف همزه گاهي همراه با حرف الف مي آيد. (1)

2. گاهي حرف همزه با حرف واو همزه مي شود.

3. گاهي حرف همزه با حرف ياء بزرگ همراه مي شود:

4. گاهي حرف همزه با حرف ياء كوچك بدون نقطه همراه مي شود.

كلمات زير را به صورت بخش بخش بخوانيد.

 عبارات و كلمات زير را به صورت روان و پيوسته بخوانيد:

تا به حال با بسياري از حروف ناخوانا آشنا شده ايد و كافي است براي شناسايي بقيه حروف ناخوانا با علامت آن آشنا شويد.
اين علامت همانند دايره كوچكي است كه گاهي بر روي سه حرف (الف – واو – ياء) قرار مي گيرد و نشان دهنده آن است كه آن حرف هيچ گاه خوانده نمي شود.


قرائت:
آيات 9 تا 24 سوره حاقه را به دقت بخوانيد. (5)


1-در درس هاي گذشته با حرف الف كه به همراه همزه بكار مي رود آشنا شده ايد.

2- هرگاه حرف همزه بر روي (واو) قرار گيرد حرف (واو) خوانده نمي شود. اما اگر حرف همزه در كنار واو و قبل از آن قرار گيرد حرف همزه با ضمه كشيده خوانده مي شود. مانند: جَاءُ  -  كُمْ

3- حرف همزه در چنين مواقعي در جايگاه خود و بدون همراه مي آيد.

4-حرف همزه گاهي بر روي حرف خواناي ديگري مي نشيند و خوانده مي شود و به همراه آن هيچ حرف ناخوانايي نيست. مانند:  ﭐلْاَفِدةِ

5-اين آيات در قرآن (به خط عثمان طه) در صفحه 567 قرار دارد.