وقف بر پايان كلمات 

در اين درس با چگونگي وقف بر پايان كلمات آشنا مي شويد.
وقف در لغت به معناي ايستادن و ساكن كردن است. و در قرائت قرآن به معناي قطع موقت صدا در پايان كلمه، به منظور حفظ معنا و يا تجديد نفس است.

چگونگي وقف در كلمات:
1. كلماتي كه حرف آخر آنها داراي يكي از حركات ( ) باشد. در هنگام وقف، آن حركت به سكون تبديل مي شود.

 

2. كلماتي كه حرف آخر تاء گرد باشد. در هنگام وقف، تاء گرد به هاء ساكن (ﻪْ - هْ) خوانده مي شود.

 

3. كلماتي كه حرف آخر آنها داراي تنوين نصب باشد در هنگام وقف، نون ساكن تنوين حذف مي شود و حرف آخر كلمه با فتحه كشيده خوانده مي شود.

 

4. هر گاه در آخر كلمه، حرف الف با دايره اي بزرگ تر از علامت حروف ناخوانا همراه شود. در هنگام وقف، فتحه كوتاه قبل از آن به فتحه كشيده خوانده مي شود.

 

5. در كلماتي كه حرف آخر آنها علامت سكون و يا يكي از حركات كشيده باشد در هنگام وقف هيچ تغييري صورت نمي پذيرد.

 


قرائت:
سوره واقعه از ابتدا تا آيه 20  (4)

 


1-چنانچه هاء آخر كلمه با ياء و يا واو (ﻪﮮ - لَهْ) همراه باشد در هنگام وقف به هاء ساكن خوانده مي شود.
مانند: لَهُ و ---> لَهْ         بِهِﮮ ----بِهْ
2- چنانچه حرف آخر كلمه داراي تشديد باشد، در هنگام وقف، تشديد حذف نمي شود.
3- در پايان كلماتي همانند هُو َو هِيَ به هنگام وقف، حركت كوتاه حرف قبل از واو و ياء به حركت كشيده تبديل مي شود.
مانند:      هُو َ ---
> هُو            هِيَ  ---> هِي
4- ابتداي سوره واقعه رد صفحه 534 قرآن قرار دارد.