حروف مقطعه در قرآن

 

در اين درس با حروف مقطعه قرآن آشنا مي شويد.
حروف مقطعه فقط در ابتداي 29 سوره قرآن بعد از «بسم الله الرحمن الرحيم» آمده اند و به اسامي خود خوانده مي شوند.

حروف مقطعه به صورت يك حرفي، دو حرفي، سه حرفي، چهار حرفي و پنج حرفي به كار رفته اند.
از ميان 28 حرف الفباي عربي 14 حرف در حروف مقطعه به كار رفته اند اسامي اين حروف عبارتند از:

در آخر اسامي بعضي از حروف، حرف همزه وجود دارد كه در هنگام تلفظ خوانده نمي شود.

حروف مقطعه زير را بخوانيد.


قرائت:
سوره مباركه مريم از ابتدا تا آيه 9:  (1)


1-  سوره مريم در صفحه 305 قرآن (به خط عثمان طه)  قرار دارد.


تمرين:

با مراجعه به قران كريم سوره‎هايي كه حروف مقطعه دارند همانند مثال در جدول بنويسيد.