چگونگي تلفظ الف وصل در ابتداي خواندن

 

در اين درس با الف وصل () بيشتر آشنا مي شويد.
قبلاً آموختيم جايگاه الف وصل در اول كلمه مي باشد و در وسط جمله و عبارت خوانده نمي شود.

اما چنانچه آن كلمه در ابتداي خواندن قرار گيرد الف (1) وصل خوانده مي شود.

چگونگي تعيين حركت حرف الف وصل
1. اگر به اول كلمه يك الف وصل و يك لام اضافه شده باشد؛ الف وصل با حركت فتحه خوانده مي شود.

2. اگر به اول كلمه فقط يك الف وصل اضافه شده باشد؛ حركت الف وصل با كمك حركت حرف سوم (2) آن كلمه تعيين مي شود.

الف: چنانچه حرف سوم داراي يكي از دو حرف حركت فتحه و يا كسره باشد، الف وصل با حركت كسره خوانده مي شود.

ب: چنانچه حرف سوم داراي حركت ضمه باشد، الف وصل با ضمه خوانده مي شود.

 

تمرين

حركت الف وصل كلمات زير را تعيين كنيد و سپس بخوانيد:

قرائت:
سوره مباركه آيات 114 تا 118. (5)


1- در اول و يا وسط آيه تفاوتي ندارد مهم آنست كه در ابتداي خواندن باشد.

2- حرف الف وصل به عنوان حرف اول كلمه به حساب مي آيد.

3-حرف تشديد دار و حرف به حساب مي آيد.

4-الف وصل در كلمات ﭐبْنُ - ﭐسْمُ - ﭐمْرُءٌ در ابتداي خواندن با كسره خوانده مي شود.

5-ابتداي سوره مباركه مائده در صفحه 106 قرآن قرار دارد.