از ميان حروف عربي 18 حرف، همانند حروف فارسي تلفظ مي شوند اما ده حرف ديگر از حيث تلفظ، با حروف فارسي تفاوت هايي دارند كه با آنها آشنا مي شويد.

در اين درس با تلفظ صحيح چهار حرف (ث – ذ – ظ – و) آشنا مي شويد.

سه حرف (ث – ذ – ظ) از برخورد نوك زبان به پشت سر دندان هاي پيشين بالا به تلفظ در مي آيند با اين تفاوت كه دو حرف (ث – ذ) نازك و رقيق، و حرف (ظ) درشت و پرحجم خوانده مي شوند. و صداي حرف (ظ) مقداري نيز به طرف عقب دهان كشانده مي شود.  (1)

 

حرف (و) از بين دو لب تلفظ مي شود و دندان ها در تلفظ آن دخالتي ندارند و بايد نازك و رقيق نيز تلفظ شود.

 

حروف زير را با توجه به تلفظ صحيح آنها بخوانيد:

 

كلمات زير را با دقت بخوانيد:

 


قرائت:
سوره فتح از ابتدا تا آيه 10  (2)

 


1-در هنگام تلفظ حروف نازك، دهان به حالت افقي در مي آيد . زيرا فاصله بين سقف و سطح دهان كمتر مي شود. و در هنگام تلفظ حروف درشت، دهان به حالت عمودي در مي آيد. زيرا فاصله بين سقف و سطح دهان بيشتر مي شود.

2-سوره فتح در صفحه 511 قرآن قرار دارد.