در اين درس با تلفظ صحيح سه حرف (ح – ع – غ) آشنا مي شويد.

دو حرف (ح – ع) از وسط حلق و حرف (غ) از قسمتي كه حلق به دهان متصل مي شود به تلفظ در مي آيند.

 

بايد توجه داشته باشيد كه در هنگام تلفظ حرف (ح) صدا كمي در وسط با گرفتگي همراه باشد.

 

و در هنگام تلفظ حرف (غ) جريان نفس قطع نگردد. زيرا اگر در حين تلفظ حرف (غ) مجراي هوا مسدود شود و صداي آن قطع گردد حرف (غ) به حرف (ق) شبيه مي شود.

 

دو حرف (ح – ع) از حروفي هستند كه بايد نازك و رقيق تلفظ شوند و حرف (غ) از حروفي است كه بايد درشت و پرحجم تلفظ شود.

 

حروف زير را با توجه به تلفظ صحيح آنها بخوانيد:

 

كلمات زير را بخوانيد:

 


قرائت:
سوره نبأ از ابتدا تا آخر سوره. (1)

 


1-سوره نبا در صفحه 582 قرآن قرار دارد.