در اين درس با علامت (مد) آشنا مي شويد.
علامت مد در قرآن به اين شكل () بر روي حروف قرار مي گيرد. چنانچه اين علامت بر روي حرفي قرار گيرد آن حرف بيش از حد طبيعي خود كشيده مي شود.

اين علامت بر روي حروف مد كه همان حركات كشيده مي باشند قرار مي گيرد. (1)

حركات كشيده عبارتند از:

علامت مد در حروف مقطعه نيز به كار مي رود.

كلمات زير را با توجه به علامت مد بخوانيد:

چنانچه به هنگام وقف به حرف آخر كلمه به جاي حركت، سكون بدهيم و قبل از آن حرف، يكي از حروف مد باشد؛ مي توان حرف مد را بيش از حد طبيعي خود كشيد. (4)


قرائت:
سوره نمل از ابتدا تا آيه 16  (5)


1- نام ديگر حركات كشيده، حروف مد مي باشد.

2-در حروف مقطعه نيز حركات كشيده (حروف مدّ) كشيده مي شوند.

3- دو حرف (واو و ياء) ساكن ماقبل مفتوح نيز حروف مد مي باشند. ( _ َ ﻳْ) – (_ َ وْ )        مانند: (عَيْنْ) در حروف مقطعه و (شَيْء و ﭐلْمَوْتِ) در كلمه، هنگام وقف.  
4-براي اين مد، در قرآن علامت مد قرار داده نمي شود.

5- سوره نمل در صفحه 377 قرآن قرار دارد .