(و)

قرائت
آيات هفتاد و يك تا هشتاد و يكم سوره مباركه يس (1) را با توجه به تلفظ صحيح حرف (واو) قرائت كنيد.

اين علامت (مـ) در آيه 176 صوره يس، بيانگر آنست كه وقف در آن محل الزامي است، و بايد بعد از تجديد نفس، تلاوت را از كلمه بعد آن ادامه داد.

چنانچه دو حرف مانند هم، در كنار يكديگر قرار گيرند، مشروط بر آنكه حرف اول ساكن باشد، علامت سكون از حرف اول حذف مي شود و بر روي حرف دوم علامت تشديد قرار مي گيرد.


حرف (و) از بين دو لب تلفظ مي شود و دندان ها در تلفظ آن دخالتي ندارد و بايد نازك و رقيق نيز تلفظ شود.

براي تمرين بيشتر ، از ابتداي سوره مباركه عنكبوت صفحه 396 از روي قرآن قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره يسي در صفحه 440 قرآن قرار دارد.
توجه: چنانچه در حين تلاوت آيات، با كلمه اي برخورديد كه نتوانستيد آن را بخوانيد با استاد خود در ميان بگذاريد.