(ث)

قرائت:
آيات 36 تا 42 از سوره مباركه نحل (2)  را با توجه به تلفظ صحيح حرف (ثاء) قرائت كنيد.

لا: اين علامت «لا» در آيه 38 سوره نحل، بيانگر آن است كه وقف در آن محل ممنوع است63 و بايد از آن كلمه عبور كرد.

گاهي علامت سكون به علت نكات تجويدي از حرف نون سكون دار حذف مي گردد. تا زماني كه با اين نكات آشنا نشده ايد حرف نون بدون علامت را با كسون بخوانيد.

حرف (ث) از برخورد نوك زبان به پشت سردندان هاي پيشين بالا به تلفظ در مي آيد و بايد نازك و رقيق نيز خوانده شود.


براي تمرين بيشتر از ابتدا تا انتهاي سوره مباركه ممتحنه را (صفحه 549) از روي قرآن بخوانيد.


1- ابتداي سوره نحل در صفحه 267 قرآن قرار دارد.
توجه: وقف در پايان آيه اي كه علامت وقف ممنوع دارد بلامانع است.