(ذ)

قرائت:
آيات يكم تا پنجم سوره مباركه زمر64 را با توجه به تلفظ صحيح حرف (ذال) قرائت كنيد.

قلي: اين علامت( ) بيانگر آنست كه در اين محل وقف بهتر است و مي توان تلاوت را از بعد آن ادامه داد.

صلي: اين علامت () بيانگر آنست كه عبور از اين محل بهتر است. اما وقف نيز بلامانع است و مي توان تلاوت را از بعد آن ادامه داد.

حرف (ذ) از برخورد نوك زبان به پشت سر دندان هاي پيشين بالا به تلفظ در مي آيد و بايد نازك و رقيق نيز خوانده شود.


براي تمرين بيشتر، از ابتداي سوره مباركه انبياء (صفحه 322) قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره زمر در صفحه 458 قرآن قرار دارد.