(ع)

قرائت
آيات يكم تا چهارم سوره مباركه رعد (1) را با توجه به تلفظ صحيح حرف (عين) قرائت كنيد.

ج: اين علامت (ج) علامت وقف جايز است و بيانگر آنست كه در آن محل، وقف و وصل بلامانع است و چنانچه وقف انجام شود مي توان از بعد آن تلاوت را ادامه داد.

گاهي علامت سكون به علت نكات تجويدي از حرف ميم سكون دار حذف مي شود. تا زماني كه با اين نكات آشنا نشده ايد حرف ميم بدون علامت را با سكون بخوانيد.

حرف (ع) از وسط حلق به صورت نازك و رقيق به تلفظ در مي آيد.


براي تمرين بيشتر، از ابتداي سوره مباركه اسراء (صفحه 282) قرائت كنيد (حداقل دو صفحه).


1- ابتداي سوره رعد در صفحه 249 قرآن قرار دارد.