(ح)

قرائت
آيات 6 تا 9 سوره مباركه ابراهيم (ع) (1) را با توجه به تلفظ صحيح حرف (حاء) قرائت كنيد.

اين علامت () علامت وقف معانقه مي باشد و وقف بر يكي از آن دو جايز است.

حرف (ح) از وسط حلق با كمي گرفتگي صدا به صورت نازك و رقيق تلفظ مي شود.


براي تمرين بيشتر، از ابتداي سوره مباركه بقره (صفحه 2) دو صفحه قرائت كنيد.


1- ابتداي سوره ابراهيم(ع) در صفحه 255 قرآن قرار دارد.