(ظ)

قرائت
آيات 87 تا 93 مباركه انبياء (ع) (1)  را با توجه به تلفظ صحيح حرف (ظاء) قرائت كنيد.

در بعضي از كلمات قرآن يك حرف آن نوشته نشده است. در حالي كه ضروري است آن حرف نيز به تلفظ درآيد. لذا حرف مورد نظر را در محل خود به صورت حرف كوچك قرار مي دهند تا خواننده قرآن آن را فراموش نكند.

حرف (ظاء) از برخود سرزبان به پشت سر دندانهاي پيشين بالا به تلفظ در مي آيد. اين حرف درشت خوانده مي شود.


براي تمرين بيشتر از آيه 124 سوره مباركه بقره (صفحه 19) به مقدار دو صفحه قرائت كنيد.


1- ابتداي سوره انبياء در صفحه 322 قرآن قرار دارد.