(غ)

قرائت
آيات 65 تا 70 سوره مباركه اعراف (1) را با توجه به تلفظ صحيح حرف (غين) قرائت كنيد.

اگر در كلمه اي بر روي حرف (ص)، حرف (س) نوشته شده باشد به معناي آنست كه بهتر است به جاي حرف (ص)، حرف (س) تلفظ شود.

قرآن داراي 30 جزء است و هر جزء نيز (در قرآن عثمان طه) داراي دو حزب است.
اين علامت مشخص كننده ابتدا و انتهاي هر جزء و يا هر ربع حزب و نصف حزب است.

حرف (غ) از نزديكترين قسمت حلق به دهان به تلفظ در مي آيد. اين حرف درشت خوانده مي شود.


براي تمرين بيشتر از آيه 238 سوره مباركه بقره (صفحه 39) تلاوت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره اعراف در صفحه 151 قرآن قرار دارد.