(ص)

قرآئت:
آيات 14 تا 18 سوره مباركه حج 69 را با توجه به تلفظ صحيح حرف (صاد) قرائت كنيد.

علامتي كه در پايان آيه 18 سوره حج قرار داده شده است، دلالت بر موضوع سجده دارد.

پايان چهار آيه از آيات نوراني قرآن كريم، بعد از تلاوت و يا شنيدن اين آيات، انجام سجده بر خواننده و شنونده واجب مي گردد. اين آيات در سوره هاي فصلت، سجده، نجم و علق قرار دارند.
و چنانچه در سوره هاي ديگر، اين علامت در پايان آيه اي قرار داده شده باشد، انجام شده بر خواننده و شنونده، مستحب است.

حرف (ص) همانند سين فارسي است با اين تفات كه صداي آن به انتهاي دهان منتقل مي شود. اين حرف درشت خوانده مي شود.


براي تمرين بيشتر از ابتداي سوره مباركه (ص) صفحه 453 قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره حج در صفحه 332 قرآن قرار دارد.