(ض)

قرائت:
آيات 10 تا 14 سوره مباركه حجرات (1) را با توجه به تلفظ صحيح حرف (ضاد) قرائت كنيد.

در آيه 11 سوره حجرات اين عبارت ( بِئْسَ  لِسْمُ ) را چنين بخوانيد:

حرف (ص) از تماس كناره زبان به پهلوي دندان هاي آسياي بالا از سمت چپ و يا راست تلفظ مي شود و به دليل آن كه سمت مخالف زبان به محل خروج حرف (دال) برخورد مي كند، هنگامي كه با يكي از حركات خوانده شود صدايي شبيه به صداي حرف دال نيز از آن شنيده مي شود.

اين حرف درشت تلفظ مي شود و صداي آن به انتهاي دهان نيز منتقل مي شود.


براي تمرين بيشتر از ابتداي جزء 13 (صفحه 242) قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره حجرات در صفحه 515 قرآن قرار دارد.