قرائت:
آيات 36 تا 42 سوره مباركه هود (ع) (1)

آموختيم كه هرگاه حرف «راء» داراي فتحه وضمه (كوتاه يا كشيده) باشد درشت تلفظ مي شود. اما لازم است تلفظ حرف (راء) در عبارت مجريها در آيه 41 سوره مباركه هود (ع) را از استاد فرا گيريد.

براي تمرين بيشتر از ابتداي جزء 9 (صفحه 162) تلاوت كنيد. (حداقل 2 صفحه)


1- ابتداي سوره هود (ع) در صفحه 221 قرآن قرار دارد.