(ط)

قرائت
آيات 1 تا 14 سوره مباركه مؤمنون (1) را با توجه به تلفظ صحيح حرف (طاء) قرائت كنيد.

استعاذه به معناي پناه بردن به خداوند رحمن از شر شيطان رانده شده است. چنانچه شخصي بخواهد به تلاوت قرآن بپردازد مستحب است تلاوت خود را با لفظ كامل استعاذه

آغاز كند.


يكي از آداب مهم قرائت قرآن، پناه جستن به خداوند رحمن است كه در آيه 98 سوره مباركه نحل به آن اشاره شده است.

حرف (ط) كم و بيش نزديك به تلفظ دو حرف (ت) و (د) فارسي است با اين تفاوت كه صداي آن به طرف عقب دهان منتقل مي شود. اين حرف درشت تلفظ مي شود.

براي تمرين بيشتر از ابتداي سوره انفال (صفحه 177) قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره مؤمنون در صفحه 342 قرآن قرار دارد.