قرائت:
سوره مباركه توبه آيات يكم تا پنجم (1)

چنانچه شخصي بخواهد از ابتداي سوره اي به قرائت قرآن بپردازد بر او واجب است كه عبارت نوراني

را بعد از عبارت استعاذه بخواند.

به جز سوره مباركه توبه كه با اعلام بيزاري خدا و رسول گراميش از مشركان و كافران آغاز گرديده است.
و همچنين اگر شخصي از وسط سوره اي به قرائت قرآن بپردازد مي تواند بعد از استعاذه، اين عبارت مقدس و نوراني را نيز بخواند. الا در سوره توبه كه عده اي آن را جايز نمي دانند.

براي تمرين بيشتر از ابتداي سوره مباركه نساء (صفحه 77) قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره توبه در صفحه 187 قرآن قرار دارد.