قرائت
سوره مباركه فرقان از ابتدا تا آيه 7   (1)


علامت تشديد بر روي حرف اول كلمه، نقش تجويدي دارد كه بعداً با آن آشنا خواهيد شد.

براي تمرين بيشتر از ابتداي سوره مباركه شعراء (صفحه 367) قرائت كنيد (حداقل دو صفحه)


1- ابتداي سوره فرقان در صفحه 359 قرآن قرار دارد.