قرائت
سوره احقاف از ابتدا تا آيه 8  (1)

در آيه 4 سوره احقاف در صورت وقف بر كلمه (*) و ابتدا به كلمه بعد از آن، (*) اين چنين خوانده مي شود: *

هرگاه تنوين به حرف (باء) برسد نون ساكن تنوين به (ميم) تبديل مي شود.


براي تمرين بيشتر از ابتداي سوره مباركه قمر (صفحه 528) قرائت كنيد. (حداقل دو صفحه)


موفق و پيروز باشيد
التماس دعا


1-  ابتداي سوره احقاف در صفحه 502 قرآن قرار دارد.