تاريخ و زمان
سه شنبه 8 بهمن 1398  
بيشتر
جستجو
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 456488
تعداد بازديد اين بخش: 11598
در امروز: 2736
اين بخش امروز: 51

بيشتر
اساسنامه مراكز دارالقرآن


                                                    اساسنامه دارالقرآن (خانه قرآن) 


فصل اول- تعريف و هدف
ماده 1- تعريف
دارالقرآن به مركزي اطلاق مي‌گردد كه ترويج در توسعه آموزش‌هاي قرآني و ارتقا سطح دانش و مهارتهاي دانش‌آموزان علاقمند را در رشته‌هاي مختلف قرآني عهده‌دار مي‌شود و تحت نظارت معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پژوهش بصورت مردمي اداره مي‌گردد.
ماده 2- اهداف
1. ارتقاء سطح كمي و كيفي توانايي خواندن و فهم قرآن و بهر‌ه‌گيري هر چه بيشتر از آن؛
2. ايجاد زمينه و بستر مناسب براي گسترش مراكز قرآن آموزي و ترويج فرهنگ قرآني؛
3. غني‌سازي اوقات فراغت دانش‌آموزان از طريق انس با قرآن؛
4. ايجاد زمينه مناسب براي جلب مشاركت اقشار مختلف مردم در امور قرآني؛
فصل دوم: برنامه‌ها
ماده 3- برنامه‌ها، مواد درسي، محتواي اموزشي و فرم گواهينامه‌هاي پايان دوره به پيشنهاد معاونت پرورشي و تربيت بدني پس از بررسي در كميسيون‌هاي مربوط به تصويب كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد رسيد. اين آموزشها صرفاً جهت تقويت يادگيري قرآن و تعليمات مذهبي بوده و جنبه‌رسمي نخواهد داشت.
فصل سوم: تاسيس
ماده 4- در تاسيس دارالقرآن رعايت موارد زير الزامي است:
1. ساختمان اينگونه مراكز از محل كمك‌هاي مردمي تامين مي‌شود؛
2. مركز بايد داراي فضا و امكانات و تجهيزات مناسب و مورد نياز باشد؛
3. مراكز دارالقرآن براي دختران و پسران بايد به صورت جداگانه تاسيس شوند.
تبصره 1- چنانچه در بعضي از مناطق به دليل نبود امكانات لازم، تشكيل مراكز دارالقرآن دخترانه يا پسرانه به صورت مجزا مقدور نباشد استفاده پسران و دختران از يك مركز به صورت غير همزمان مجاز مي‌باشد.
تبصره2- استفاده از نوبت دوم مدارس دولتي جهت تشكيل مراكز دارالقرآن در مدارس دخترانه و پسرانه هر منطقه يا ناحيه آموزش و پرورش بلامانع است.
ماده 5- تاسيس دارالقرآن به پيشنهاد اداره آموزش و پرورش منطقه، تائيديه كميته نظارت استان و تصويب شوراي آموزش و پرورش استان در چارچوب ضوابط اين اساسنامه انجام مي‌گيرد.

فصل چهارم : سازمان اداري و آموزشي
ماده6- دارالقرآن زير نظر اداره آموزش و پرورش مربوطه و يا مسئوليت مدير دارالقرآن اداره مي‌شود.
ماده7- مديران مراكز دارالقرآن بايد به علوم و فنون قرآني آشنا بوده و در آموزش و پرورش به صورت رسمي اشتغال به كار داشته باشند. مدير با پيشنهاد معاون پرورش منطقه از بين افراد واجد شرايط انتخاب و با ابلاغ رئيس اداره آموزش و پرورش مشغول به كار داشته باشند. مدير با پيشنهاد معاون پرورشي منطقه از بين افراد واجد شرايط انتخاب و با ابلاغ رئيس اداره آموزش و پرورش مشغول به كار مي‌شود.
ماده8 – در هر دارالقرآن به منظور ارتقاي كيفي فعاليتها، هماهنگي امور و نظارت بر فعاليت‌هاي مربوطه شورايي با عنوان شوراي دارالقرآن با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- تركيب اعضاء
1. مدير؛
2. دو نفر نماينده از مربيان دارالقران؛
3. يك نفر كارشناس قرآن به معرفي اداره آموزش و پرورش؛
4. يك نفر صاحبنظر تعليم و تربيت به معرفي اداره آموزش و پرورش؛
5و6- يك نفر از والدين قرآن‌آموزان و يك نفر از اداره خير و معتمد محل به انتخاب پنج عضو ديگر؛
ب – شرح وظايف
1. بررسي و تاييد برنامه‌هاي پيشنهادي سالانه دارالقرآن كه از سوي مدير در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه و شورا ارائه مي‌شود؛
2. بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي ارائه شده از سوي مربيان، دانش‌اموزان و اولياء آنان؛
3. بررسي و تائيد برنامه‌هاي مربوط به مسابقات قرآني در سطح دارالقرآن؛
4. اتخاذ تصميم در مورد ميزان دريافت وجه جهت ارائه خدمات ذيربط با رعايت دستورالعمل‌هاي مربوطه؛
5. بحث و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي برگزاري امتحانات ذيربط با رعايت مقررات مربوطه؛
6. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مشكلات انضباطي دانش‌آموزان؛
7. جلب همكاري اولياء دانش‌آموزان و افراد خير جهت مشاركت و كمك به ارتقاء كيفي فعاليتها؛
8. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش‌آموزان با رعايت دستورالعمل‌هاي مربوطه؛
تبصره- جلسه شورا با شركت 5 عضو رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با 4 راي قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9- كليه كاركنان آموزشي و اداري دارالقرآن از ميان افراد واجد شرايط و آشنا به امور قرآني به پيشنهاد مدير دارالقرآن به صورت غير موظف مشغول به كار خواهند شد حق‌الزحمه اين افراد از محل منابع مالي دارالقرآن پرداخت مي‌شود.

فصل پنجم- شرايط پذيرش قرآن آموز
ماده 10- سن ثبت‌نام داوطلبان در اين‌گونه مراكز 5 الي 20 سال خواهد بود.
تبصره1- رعايت تناسب سني در توزيع قرآن‌آموزان بين كلاس‌ها الزامي است.
تبصره2- مديران دارالقرآن مجازند نسبت به تشكيل كلاس براي والدين قرآن‌آموزان در صورت موافقت شوراي دارالقرآن اقدام نمايند.
فصل ششم: نظارت
نظارت مستمر بر فعاليتهاي دارالقرآن و ارزشيابي از عملكرد آنا بر عهده معاون پرورشي يا مسئول امور تربيتي اداره آموزش و پرورش منطقه خواهد بود.
ماده12- در سطح استان كميته نظارت بر مراكز دارالقرآن با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مي‌شود كه مسئوليت رسيدگي و نظارت بر عملكرد اينگونه مراكز را عهده‌دار خواهد بود.
الف- تركيب اعضاء:
1. معاون پرورشي استان (رئيس)
2. كارشناس مسئول فرهنگي و هنري
3. كارشناس قرآن
4. كارشناس مسئول واحد ارزشيابي، بازرسي و رسيدگي به شكايات
5. يك نفر صاحبنظر در امور قرآني به انتخاب مدير كل استان
6و7 دو نفر ازمديران دارالقرآن (يك نفر خواهر و يك نفر برادر) به انتخاب مدير كل
ب- شرح وظايف
1. نظارت كلي بر عملكرد دارالقرآن
2. تائيد فضاي آموزشي و تجهيزات و درخواست صدور مجوز از شوراي آموزش و پرورش استان
3. بررسي پيشنهاد مناطق در مورد انحلال دارالقرآن و تصميم‌گيري در مورد آن
تبصره- كميته نظارت با حضور 5 عضو رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با 4 راي قابل اجرا خواهد بود.
فصل هفتم- ساير موارد
ماده13- هزينه‌هاي مربوط به تاسيس و اداره دارالقرآن از محل كمك‌هاي مردمي، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات دارالقرآن، شوراهاي آموزش و پرورش مناطق و اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش استانها تامين خواهد شد.
ماده14- كليه درآمدهاي دارالقرآن بايد به حساب بانكي دارالقرآن واريز و با رعايت دستورالعمل مربوطه تحت نظر شوراي دارالقرآن هزينه شود. مدير دارالقرآن به ازاي دريافت كمك‌هاي نقدي و وجوه حاصل از ارائه خدمات، قبض شماره‌دار و وجوه حاصل از ارائه خدمات، قبض شماره‌دار و معتبر صادر و به اولياء تحويل مي‌دهد.
وجوه جمع‌آوري شده بايد در اولين فرصت به حساب بانكي مركز واريز شود.
ماده15- حساب بانكي مركز با سه امضاء مدير، كارشناس قرآن (معرفي شده از سوي منطقه) و يكي ديگر از اعضاء شوراي دارالقرآن به انتخاب شورا افتتاح مي‌شود، بداشت از حساب مذكور با امضاي ثابت مدير و يكي از اعضاء ديگر صورت خواهد گرفت. در پايان هر سال گزارش عملكرد با امضاء هر سه عضو به اداره آموزش و پرورش ارسال مي‌شود.
ماده16- كليه اموال خريداري شده و اهدايي بايد مطابق مقررات شماره‌گذاري و در دفتر اموال ثبت شود.
ماده17- دستورالعمل اجرايي اين اساسنامه توسط معاونت پرورشي و تربيت بدني با هماهنگي ساير معاونت‌هاي ذيربط تهيه و پس از تاييد وزير آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
موضوع: اساسنامه دارالقرآن به استناد راي صادره در ششصد و سي و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/6/78 و در دويست و سيزدهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي مورخ 6/7/78 به تصويب رسيد. صحيح است به مورد اجرا گذاشته شود.

1

تعداد بازديد اين بخش: 1541
خانه | بازگشت | Quran Guest (qguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.